Nasze cele statutowe

Celem Międzynarodowego Stowarzyszenia Homo Bonus jest:

1. Integracja środowiska przedsiębiorców RP
2. Rozpowszechnienie zasad etyki biznesu oraz budowanie prestiżu środowiska biznesu
3. Podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości.
4. Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków stowarzyszenia. 
5. Podejmowanie działań w celu wykreowania RP jako atrakcyjnego miejsca dla inwestorów zagranicznych.
6. Wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych i podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
7. Przyczynianie się do tworzenia tożsamości środowiskowej organizacji pozarządowych.
8. Współdziałanie z organami władzy administracji rządowej i samorządowej w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej. 
9. Prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz członków oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą.
10. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
11. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.
12. Rozwój systemu edukacji przygotowującego kadry niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej. 
13. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne osoby prawne i fizyczne.
14. Wspieranie i rozwijanie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
15. Wspieranie pomocy humanitarnej.
16. Wspieranie ekologii i odnawialnych źródeł energii.
17. Wspieranie przedsiębiorczości na terenach wiejskich (agroturystyka, zdrowa żywność, sprzedaż bezpośrednia rolników).
18. Organizacja konferencji szkoleń i seminariów.
19. Działania na rzecz integracji międzynarodowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
20. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
21. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
22. Wspieranie lokalnych inicjatyw społeczno-gospodarczych służących poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz warunków życia społeczności.
23. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
24. Działania na rzecz patriotyzmu narodowego.